Historia firmy

Kuźnia-Zawadzkie Sp. z o.o. powstała 10 września 2003 roku i prowadzi swoją działalność na terenie byłej Huty ANDRZEJ S.A. w Zawadzkiem. Tradycje związane z produkcją hutniczą na terenie gminy Zawadzkie sięgają około 180 lat wstecz.

1831

Hrabia Andrzej Renard rozpoczął budowę zakładu hutniczego na lewym brzegu rzeki Małej Panwi. Budowniczym i administratorem zostaje hr. Franciszek Zawadzki

1840

Zakład otrzymuje zgodę ówczesnego rządu krajowego na nadanie nazwy ”Zawadzkywerk”

1856

Zbudowano trzy młoty parowe z bijakami o masie 1700, 2000 i 4000 kg

1857

Zmiana nazwy zakładu na ,,Zawadzkie”

1877

Wybudowano nową kuźnię oraz nowe podwójne obrotowe piece pudlarskie

1919

Powstaje duży wydział kuźni matrycowej, wyposażony w młoty parowe matrycowe, kuźniarki, prasy do okrawania wypływki i młoty do kucia swobodnego

1936

Uruchomiono młoty do kucia swobodnego 100, 200 i 400 kg

1939-1945

Zainstalowano kuźniarki 2000 kg, prasę 2650 kg, młoty spadowe 8, 18 i 25 ton, młot przeciwbieżny 35 ton oraz prasy do okrawania. Uruchomiono oddział obróbki cieplnej wyrobów kutych.

1946-1952

Następuje rozruch kuźni po działaniach wojennych. Zainstalowano trzy wycofane przez Niemców młoty 2,7 i 6,0 ton. Przy młotach uruchomiono piece do nagrzewania wsadu opalane gazem czadnicowym.

1952-1958

Uruchomiono wydział obróbki cieplnej odkuwek i narzędzi oraz następuje modernizacja zasilania napędów młotów z zasilania parowego na zasilanie sprężonym powietrzem.

1972

Uruchomiono oddział przekuwania iglic dla potrzeb wydziału rozjazdów kolejowych.

1972-1979

Montaż młotów matrycowych grubotrzonowych podwójnego działania typu: MPM 31500 B (10 T), MPM 16 000 B (5 T), MPM 10 000 B (3 T) oraz pras do okrawania wypływki typu: LUD (5TA, 3TC, 3TD).

1992

Doprowadzono do Huty gaz ziemny, co pozwoliło zmodernizować piece do nagrzewania wsadu do kucia.

1996

Następuje zmiana nazwy zakładu z Huty im gen. K. Świerczewskiego (nadaną w roku 1954) na nazwę z 1946 roku tj. Huta „Andrzej” S.A.

1999

Z połączenia wydziałów: Rozjazdów Kolejowych, Wyrobów Kutych i Odlewni Żeliwa powstaje spółka „KolTram” Sp. z o.o.

2002

Na bazie wydzielonych zasobów strukturalnych Huty „Andrzej” utworzona zostaje spółka „Regionalna Strefa Gospodarcza – Zawadzkie” (RSG), do której z KolTramu wydzierżawiony zostaje wydział Kuźni.

2003

Ogłoszono upadłość Huty „Andrzej” S.A. i upadłość RSG. Wydział Kuźni zostaje wykupiony przez Spółkę „ProSpeR” Sp. z o. o. i zostaje utworzona spółka „Kuźnia Zawadzkie” Sp. z o.o.

2007

Zabudowano nowoczesne wibroizolatory w fundamencie młota MPM 31500B. Uruchomiono krajalnię z piłami taśmowymi do cięcia wsadu.

2008

Uruchomiono sterowane komputerowo 2 nowoczesne piece gazowe i piec elektryczny do obróbki cieplnej odkuwek.

prowadzono system zarządzania jakością ISO 9001:2000 w produkcji odkuwek matrycowych, osprzętu kuźniczego oraz świadczenia usług w zakresie obróbki cieplnej i obróbki skrawaniem.

2009

Na wydziale Matrycowni uruchomiono pierwsze centrum obróbcze Johnford.

2011

Instalacja centrum obróbczego MAS.

2013

Uruchomiono nagrzew indukcyjny 500kW z możliwością nagrzewania wsadu na młot zakuwkowy 1000 kg oraz młoty 3T i 5T.

2014

Powstaje zautomatyzowana linia do cięcia metalu Proline, a na wydziale Matrycowni uruchomiony zostaje MAS Power.

2017-2018

Uruchomiono dwa zrobotyzowane stanowiska spawalnicze na wydziale Matrycowni oraz kolejne centrum obróbcze. Powstaje zautomatyzowana linia do cięcia metalu Kasto.